مقالات و اخبار جاویدبافت
1400/10/26 18:53

اثرات روانی رنگ

از دیرزمان اثر روانی رنگ، در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده است و به مرور، این تحقیقات گسترش یافته است. ثابت شده اتاقهایی از بیمارستانها که رنگ آبی یا شیشههای آبیرنگ دارند، اثر خوبی روی بیماران دارد یا اشخاصی که نزدیکبین هستند و چشم آنها در مطالعه زیاد خسته میشود باید کاغذهای سبز و آبی به کار برند که بسیار مناسب است. همچنین نتایج تحقیقات نشان داده قرار گرفتن زیر نورهایی با رنگ خاص تاثیر روانی زیادی بر فرد دارد؛ به عنوان مثال وقتی شما دودل هستید یا اطمینان کافی راجع به مسالهای ندارید، پوشیدن لباسهای زرد یا محاصره شدن در محیطی پر از رنگهای زرد زنده به شما کمک خواهد کرد تا توجهتان را روی مشکل پیش آمده متمرکز کنید تا بتوانید به دودلی خود پایان دهید. استفاده از رنگ زرد در برقراری ارتباط نیز کمک میکند. اگر احساس تنهایی میکنید یا قادر نیستید با دیگران تماسهای خوبی برقرار کنید، استفاده از این رنگ روشن، جریان کلمات شما را آسان و شیوایی کلام شما را تقویت خواهد کرد. از نظر فیزیکی، در محاصره قرمز بودن باعث افزایش خون میشود و آدرنالین را به بدن تزریق میکند. وقتی شخصی بشدت خسته یا افسرده است یا نیروی ارادهاش تحلیل رفته است، قرمز میتواند به عنوان عاملی انرژیزا استفاده شود. همچنین پوشیدن لباسهای قرمز یا قرار گرفتن در محیط قرمز، وقتی فرد بشدت ناراحت، هیجانی، مضطرب یا تحت فشار است میتواند به بروز خشم یا ایجاد خشونت منجر شود. در زمان بقراط حکیم معتقد بودند رنگها در پیشرفت یا بهبود بیماریها تاثیر بسزایی دارد و از آن تاریخ درمان با  رنگ آغاز شده است که امروزه اهمیت خاصی دارد و مورد مطالعه و توجه پزشکان قرار گرفته است. درمان با رنگ اثر فوری ندارد و باید به صبر و حوصله منتظر نتیجه آن بود.

نظرات

نظر شما جهت ثبت نظر خود در وب سایت عضو شوید
برچسب ها :